Adatkezelési tájékoztató

A ELMS Zrt. (székhelye: 2030 Érd, Retyezáti utca 46., Cg. 13-10-041121, képviseli: Fehér István, e-mail: info@elms.hu) fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatkezelési tájékoztatónkból megtudhatja, hogyan kezelhetjük az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

„A gépjárművezetők, illetőleg a vezetési jogosultságot igénylők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák, észlelési, döntési és cselekvési készségek témakörében, a járművezetéshez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításának és folyamatos megújításának képességéhez kapcsolódó tananyagok, módszertani útmutatók elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, a közlekedésre nevelés oktatási anyagainak felhasználása, hozzáférésének biztosítása önállóan feldolgozható digitális formában ” megnevezésű programban (a továbbiakban: Program) való részvétel során, az ELMS Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltatók) szolgáltatásának igénybevételéhez Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A Programban való részvétel, és az ennek során alkalmazott zárt rendszerű, távoktatási képzésmenedzsment rendszer (LMS, v. Rendszer), valamint az Unipoll Kérdőívszerkesztő Rendszer használatának lehetővé tétele érdekében a következő adatait kérhetjük: neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, iskolája, 14. életévét betöltötte-e. Az Ön adatainak kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Programban való részvételhez megadott adatait a Szolgáltató az Ön hozzájárulása alapján, a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően, a Programban való részvételnek lehetővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelik. A Programban részt vevő, 16. életévét be nem töltött kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy adatszolgáltatásához és személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást a nevében kizárólag a törvényes képviselője adhat.

Adatszolgáltatás, adatok továbbítása harmadik személynek

A Szolgáltató további harmadik személyeknek az Ön személyes adatait az Ön kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – a kötelező adatszolgáltatás esetén kívül – nem továbbítja.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Kötelező adatszolgáltatás

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatónak jogszabályi előírás alapján át kell adnia az Ön személyes adatait hatóságok vagy kormányzati szervek részére. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ez nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. A Szolgáltatók a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Információküldés, üzenetek

A Szolgáltató a Rendszerbe feltöltésre kerülő új tananyagokkal kapcsolatos kommunikáció céljából használhatja az adatokat, és jogosult az új tananyagokkal kapcsolatban a használó személyek részére, az önkéntesen megadott e-mail címükre tájékoztató hírlevelet küldeni.

Cookie-k használata a weboldalon

A Szolgáltatók „cookie”-kat használnak a weboldalon, amelyek segítségével jobban megérthetik a felhasználók viselkedését, megtudhatják, hogy a szolgáltatás és a kapcsolódó weboldalak látogatói azok mely részeit tekintették meg, továbbá javíthatják és mérhetik a szolgáltatás hatékonyságát. Ön vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban nem garantálhatjuk, hogy a cookie-k nélkül is tudja majd használni a weboldalunk minden szolgáltatását.

A személyes adatok megőrzése, tájékoztatáskérés az adatkezelésről, az érintettek jogai és érvényesítésük, jogorvoslati lehetőség

Az Ön személyes adatait a Szolgáltató a Programban való részvételt követő öt évig kezeli.

Adatvédelem és adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin nem tárolnak olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szánnak.

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesznek az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általunk kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

 • a Szolgáltató milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
 • a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Szolgáltató az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrációját követően kérheti, hogy a Szolgáltató helyesbítse személyes adatait. A Szolgáltató a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön fent megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A Szolgáltató a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A Szolgáltató Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szolgáltató a személyes adatait

 • közvetlen üzletszerzés,
 • az adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy a Szolgáltató a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben a Szolgáltató a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Szolgáltatótól személyes adatainak egy másik Szolgáltatóhoz továbbítását.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a fent megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
  Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon:+36 (1) 391 1400
  Fax:+36 (1) 391 1410
  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:http://www.naih.hu
 • Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Budapest, 2019. április 12.